Πρόσκληση Προσφορών Κ.ΑΛ.Ο. Λευκάδας

Πρόσκληση Προσφορών Κ.ΑΛ.Ο. Λευκάδας

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών στο πλαίσιο της πράξης  «Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στο νησί της Λευκάδας με το Διακριτικό τίτλο SOCIAL VALUE και MIS : 5041709»

Αθήνα 23 Νοεμβρίου 2021

Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) «Social Value» στο νησί της Λευκάδας, εξασφαλίζει τόσο την ανάδειξη της έννοιας της κοινωνικής οικονομίας όσο και την ουσιαστική εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας με την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Το Social Value λειτουργεί ως ένα πολυθεματικό «σημείο στήριξης» για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία καθώς διαθέτει την ταυτότητα τόσο της δομής συμβουλευτικής υποστήριξης των τοπικών κοινωνικών επιχειρηματιών όσο και εκείνη του πόλου δημιουργίας και ανάπτυξης νέων φορέων Κ.ΑΛ.Ο μέσω της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού ιστού.

Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας  της Λευκάδας αποτελεί ένα ερευνητικό και συμβουλευτικό κέντρο για τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τους κοινωνικούς επιχειρηματίες της περιοχής αλλά και έναν δυναμικό πόλο ενημέρωσης.

Υπό αυτό το πρίσμα και προκειμένου να ενισχύσει το κοινωνικό αποτύπωμα της πρωτοβουλίας και να ενισχύσει και την ανάδειξη των πεπραγμένων της πράξης το «Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στο νησί της Λευκάδας με το Διακριτικό τίτλο SOCIAL VALUE και MIS : 5041709»ανακοινώνει την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, για την σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για τoυς παρακάτω άξονες:

Α΄άξονας

  • Ενέργειες Google Marketing & SEO : Η δράση αφορά στη βελτιστοποίηση και αναβάθμιση της απόδοσης της ιστοσελίδας https://kalolefkada.gr/ και στην ενδυνάμωση του ηλεκτρονικού αποτυπώματος της Κοινωνικής Οικονομίας και της ανάδειξης των πεπραγμένων της πράξης «Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στο νησί της Λευκάδας με το Διακριτικό τίτλο SOCIAL VALUE και MIS : 5041709».
  • Social Media – digital campaign: Η δράση αφορά στην ανάδειξη των πεπραγμένων της πράξης «Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στο νησί της Λευκάδας με το Διακριτικό τίτλο SOCIAL VALUE και MIS : 5041709», την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων που έχουν δημιουργηθεί και στην προώθηση των υπηρεσιών δημιουργίας business plan & marketing plan

Β’ Άξονας

  • Εκτύπωση φυλλαδίων και αφισών: Η δράση αφορά στη διενέργεια με στόχο την ενημέρωση του γενικού πληθυσμού γύρω από τα πεπραγμένα της πράξης «Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στο νησί της Λευκάδας με το Διακριτικό τίτλο SOCIAL VALUE και MIS : 5041709»

Η σύναψη των συμβάσεων θα γίνει, κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών, με τον ανάδοχο που θα υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα αξιόπιστης συνεργασίας.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, καλείστε να προσκομίσετε έως την 30η Νοεμβρίου 2021 σε κλειστό φάκελο έντυπο την προσφορά σας.

Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των προσφορών και η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής.

Για πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, όπως επικοινωνήσετε στο τηλ. 2117051841.